Šta mi radimo?

Fondacija Petrović Njegoš je neprofitna organizacija osnovana sa ciljem poboljšanja i unaprijeđenja kvaliteta života stanovnika Crne Gore i opšte društvene situacije u zemlji.  Od 2012. godine, kada je osnovana, Fondacija podržava i razvija projekte kroz saradnju sa brojnim partnerima iz državnog i privatnog sektora (ministarstva, organi lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, privatne kompanije itd).

Oblasti u kojima Fondacija usmjerava svoje djelovanje podijeljene su u tri programske cjeline:
1. solidarnost,
2. zaštita životne sredine i održivi razvoj, i
3. kultura, istorija i edukacija.

SOLIDARNOST

Fondacija kroz akcije solidarnosti pomaže da se iznađe najbolji model za pomoć građanima kojima je ona najpotrebnija. U saradnji sa partnerima, Fondacija podržava humanitarne akcije u sektorima kao što su zdravstvo, obrazovanje, socijalna politika.

Više o akcijama u oblasti solidarnosti možete vidjeti ovdje .

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

Fondacija nastoji da kroz svoje djelovanje utiče na podizanje ekološke svijesti među građanima, da doprinese uspostavljanju ravnoteže između ekološkog i ekonomskog okruženja, postizanju veće energetske efikasnosti, ekorazvoju , kao  i promociji Crne Gore kao ekološke države. U cilju očuvanja životne sredine i za buduće generacije Fondacija pruža podršku različitim aktivnostima – od naučnih istraživanja,  preko promotivnih aktivnosti, pa do konkretnih radnih akcija čišćenja.

Više o akcijama u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja možete vidjeti ovdje.

KULTURA, ISTORIJA, EDUKACIJA

Fondacija svoje aktivnosti usmjerava ka afirmaciji i promociji kulturnih i istorijskih tekovina Crne Gore, u zemlji i inostranstvu. Kroz saradnju sa kulturno-umjetničkim organizacijama, univerzitetima i ostalim relevantnim institucijama, Fondacija teži da osnaži ulogu koju kultura i obrazovanje imaju u postizanju kvalitetnijeg životnog standarda u Crnoj Gori. Ovu misiju Fondacija ostvaruje iniciranjem i realizovanjem različitih kulturnih manifestacija, pružanjem podrške lokalnim inicijativama u oblasti umjetnosti, ohrabrivanjem mladih umjetnika kroz finansiranje studijskih posjeta i putovanja itd.

Više o akcijama u oblasti kulture, istorije i edukacije možete vidjeti ovdje.